नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना गर्नु पर्दछ नत्र देश समाज चलाउन कठिन हुन्छ, हामी माथि प्रयोग भएका सबै संविधानहरुलाई ऐतिहासिक दस्तावेजकै रुपमा प्रकाशित गरिरहेका छौं । अध्यापनको लागि सरल र सहज हुने नै छ केवल इतिहासको रुपमा मात्र हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी गराउँदछौं ।

भाग ७
मन्त्रिपरिषद्
(३) प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु राष्ट्रिय पञ्चायत प्रति सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि उत्तरदायी हुनेछन् ।
(४) प्रधामन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः
(क) लिखित राजीनामा श्री ५ बाट स्वीकृत भएमा,
(ख) राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य नरहेमा,
(ग) आफनो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा नगरेको भनि निज उपर राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको साठी प्रतिशत बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा, वा
(घ) श्री ५ बाट हटाईबक्सेमा ।
(५) उपप्रधान मन्त्री वा अन्य मन्त्री देहायको अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः–
(क) उपधारा (४) को खण्ड
(ख), (ग) र (घ) मा लेखिएको अवस्थामा,
(ख) श्री ५ का हजुरमा प्रधानमन्त्री मार्फत चढाएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, वा
(ग) प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएको अवस्थामा ।
२६. क. श्री ५ का राज्य मन्त्री ः (१) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरु मध्येबाट आवश्यकतानुसार राज्य मन्त्रीहरु नियुक्त गरिबक्सन सकिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त भएका राज्य मन्त्रीलाई मन्त्री सरह कार्यभार सम्हाल्ने गरी कुनै मन्त्रालय वा कामको जिम्मा सुम्पन सकिनेछ र यस संविधान एवं अन्य कुनै पनि कानूनको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो राज्य मन्त्रीलाई मन्त्रद्दी
सरह कार्यभार सम्हालेको मानिनेछ ।
(३) राज्य मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछनः
क) धारा २६ को उपधारा (४) को खण्ड (ख) र (घ) को अवस्थामा,
ख) उपधारा (२) अनुसार मन्त्री सरह कार्यभार सम्हाल्ने राज्य मन्त्रीको हकमा धारा २६ को उपधारा (४) को खण्ड (ग) को अवस्थामा,
ग) श्री ५ का हजुरमा प्रधानमन्त्री मार्फत चढाएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, वा
घ) प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएको अवस्थामा ।
२७. श्री ५ का सहायक मन्त्री ः (१) श्री ५ बाट मौसूफका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्य मन्त्रीलाई कार्यभार सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार सहायता दिनका निमित्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरु मध्येबाट सहायक मन्त्रीहरु नियुक्त गरिबक्सन सकिबक्सने
छ ।
(२) धारा २६ को उपधारा (४) को खण्ड –ख) र (घ)को अवस्थामा ।
ख) श्री ५ का हजुरमा प्रधानमन्त्री मार्फत चढाएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा वा ग) प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएको अवस्थामा ।
२८. पारिश्रमिक ः श्री ५ का मन्त्रीहरु, राज्य मन्त्रीहरु र सहायक मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ऐनद्वारा निर्धारित हुनेछ र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।
२९. सरकारी कार्य सञ्चालन ः (१) श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन श्री ५ बाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो भएन भन्ने सवाल जवाफ कुनै अदालतमा हुने छैन । क्रमश :

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *